OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dorota Wyrzykowska – Pycior 

Kontakt: iod@padewnarodowa.com.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, ul. Rynek 12, 39-340 Padew Narodowa tel. 15 811 99 45
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: iod@padewnarodowa.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Celem monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrona mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej.
 4. Monitoring wizyjny wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu podlega zniszczeniu po upływie 21 dni – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 21 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 2. Przebywanie przez Panią/Pana na terenie Gminnego Ośrodka Kultury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, ul. Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa. tel. (15) 811 99 45, kontakt@gokpadew..pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: iod@padewnarodowa.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji działań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej (m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, itp.)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem