Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokpadew.pl

Data publikacji strony internetowej: październik 2013 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2021 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak audiodeskrypcji /przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym/,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie tego stanu rzeczy niosłoby ze sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów, np. w formacie pdf nie są dostosowane  dla osób niepełnosprawnych ale można je odczytać za pomocą narzędzia OCR,
 • na stronie internetowej znajdują się grafiki, do których nie dodano tekstów alternatywnych dla osób Niedowidzących.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Dane teleadresowe:
39-340 Padew Narodowa, ul. Rynek 15
Tel: 15 811 99 45
Fax: 15 811 99 45
E-mail: kontakt@gokpadew.pl
Strona internetowa: www.gokpadew.pl 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Józef Durda, adres mail: kontakt@gokpadew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 15 811 99 45 lub 507 408 309.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład:

 • zadzwonić do GOK-u i poprosić o odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji,
 • podejść osobiście do domu kultury gdzie na miejscu zostaną przedstawione i wytłumaczone informacje niedostępne cyfrowo.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, informuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się na pierwszym piętrze w budynku wybudowanym w latach 20-tych poprzedniego wieku, którego właścicielem jest Gmina Padew Narodowa.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od  strony ulicy  i dwa wejścia od tyłu budynku  z których  mogą skorzystać wyłącznie osoby   w razie ewakuacji.
 • Do wejścia głównego nr jeden prowadzą schody.
 • Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy w związku z powyższym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mogą korzystać z pomieszczeń na piętrze obiektu.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej będzie się starał aby właściciel dostosował budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych tj. wyposażył wejście tylne w windę osobową czy towarową z przeznaczeniem dla tych osób.  

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Pobierz)

______________________________________________________________________________

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej ul. Rynek 15, lub
 • korespondencją pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej ul. Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa , lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: kontakt@gokpadew.pl

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Gminnego Ośrodka Kultury  lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej urzędu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Żądanie można składać:

 • osobiście: w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej ul. Rynek 15, lub
 • korespondencją pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej ul. Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa , lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: kontakt@gokpadew.pl

W przypadku gdy:

 1. Gminny Ośrodek Kultury odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej urzędu, wskazanych w żądaniu, albo
 2. Osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie zadania  o zapewnienie dostępności cyfrowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wniosek o zapewnienie dostępności (Pobierz)

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej (Pobierz)

Informacja o braku dostępności (Pobierz)