I miejsce w Polsce!!!

Pierwsze miejsce w Polsce !!!! Ranking kultury. Dane finansowe i A?ycie kulturalne w poszczegA?lnych gminach.

Narodowe Centrum Kultury ogA�osięo ranking samorzA�dA?w zaangaA?owanych w kulturA� 2018 roku. Kryterium oceny polegaA�o na zebraniu przez GA�A?wny UrzA�d Statystyczny danych funkcjonowania oA�rodkA?w kultury w poszczegA?lnych gminach. Gminy podzielono na typowo wiejskie, miejsko a�� wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Przeanalizowano ile dany oA�rodek zatrudnia pracownikA?w, instruktorA?w, jakA� prowadzi działalność / koA�a zainteresowaA�, kluby, iloA�A� zajA�A� grupowych oraz ich formA�/. GUS zainteresowany był iloA�ciA� organizowanych koncertA?w, spotkaA� oraz imprez plenerowych. Bardzo waA?na była frekwencja czyli udziaA� mieszkaA�cA?w w danych imprezach. Dodatkowo Ministerstwo FinansA?w badaA�o ile procent budA?etu gminy przeznaczane jest na działalność kulturalnA� / oA�rodki kultury i biblioteki /. Po przeanalizowaniu danych ze wszystkich gmin okazaA�o się, A?e gmina Padew Narodowa w gminach wiejskich maA�ych jest najlepsza w Polsce! W porA?wnaniu ze A�redniA� krajowA� gdzie gminy przeznaczajA� na kulturA� niewiele ponad 2% u nas w 2015 roku przeznaczano okoA�o 6% a rok pA?A?niej ponad 4%. Gminny Ośrodek Kultury w tym czasie otrzymujA�c dotacje w wysokoA�ci ok. 300 tys. zA� realizowaA� doA�A� ambitny program. ZatrudniaA� jedenastu instruktorA?w oferujA�c mieszkaA�cA?w czternaA�cie rA?A?nych form aktywnoA�ci kulturalnej. W zajA�ciach A�A�cznie braA�o udziaA� ponad 250 zainteresowanych tygodniowo. Prowadzone były zajA�cia dla maA�ych dzieci / nauka j. angielskiego/, nieco starszych / plastyka, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, maA�e formy teatralne, wokalistyka/ starszych / koA�o literackie, nauka gry na instrumentach muzycznych , kabaret, A�wiczenia rozciA�gajA�ce dla pań/ oraz dla caA�kiem starszych / chA?r a�zPasjonataa�?, chA?r a�zImpresjaa�? oraz grupa kabaretowo-wokalna a�zPasjonataa�?/. Program był tak uA�oA?ony, A?e jeA?eli ktoA� chciaA� uczestniczyA� w zajA�ciach mA?gA� dobraA� sobie zajA�cia wg. wA�asnych potrzeb. W ankiecie waA?nA� pozycjA� była iloA�A� organizowanych imprez w oA�rodku kultury, w plenerze oraz udziaA� uczA�szczajA�cych na zajA�cia w przerA?A?nych konkursach organizowanych w placA?wce oraz poza niA�. NajwiA�kszy udziaA� mieszkaA�cA?w rejestrujemy na a�zAswiA�cie ziemniakaa�?, doA?ynkach gminnych czy Dniu Dziecka. PlacA?wka cyklicznie organizuje koncerty przez Warsztat Wokalny a�zNowe brzmieniea�? grupA� kabaretowo-wokalna a�zPasjonataa�? czy kabaret a�zZakrA�cenia�?. Do placA?wki A�ciA�gane sA� teA? grupy z innych zaprzyjaA?nionych placA?wek kulturalnych. Organizowane były przeglA�dy powiatowe – piosenki a�zWokalmaniaa�? czy plastyczne -a�z Inspiracje sA� wA�rA?d nasa�?. PodsumowywujA�c – gmina Padew Narodowa, ktA?rA� zamieszkuje 5449 mieszkaA�cA?w przeznacza duA?e A�rodki finansowe na działalność kulturalnA� przyczyniajA�c się do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, co stanowi swoistA� przeciwwagA� wobec braku potrzeby kontaktA?w miA�dzyludzkich, wspA?A�pracy w grupie, rekreacji i zabawy. Pierwsze miejsce w Polsce jest dla nas wyrA?A?nieniem i bodA?cem do dalszej wytA�A?onej pracy.

Poleć ten artykuł znajomym!